Vypracujeme rozpočty stavieb...

 1. hrubé prepočty nákladov stavieb
 2. položkový rozpočet stavebnej časti stavby - vypracovanie rozpočtu vrátane výkazu výmer, ako súčasť projektovej dokumentácie
 3. vypracovanie rozpočtov stavebnej časti pre fondy ŠFRB, Európske fondy, hypotekárny úver
 4. spracovanie celkového rozpočtu stavby (stavebná časť + zapracovanie nákladov inžinierských sietí t.j. zdravotechnické inštalácie, elektroinštalácie, vykurovanie, vzduchotechnika, špeciálne technológie)
 5. ponukový rozpočet stavby, t.j. ocenenie výkazu výmer pre výberové konania
 6. kontrola a posúdenie primeranosti jednotlivých cien a celkovej ponukovej ceny stavby
 7. ocenenie atypických prác a výrobkov

Predkladanie dokumentácie:

 1. vašu projektovú dokumentáciu môžete predkladať v papierovej forme osobne alebo poštou
 2. na CD nosiči - osobne, poštou (súbory vo formáte doc, xls, pdf, dgw, dgn)
 3. internetom
Vypracovanie a distribúcia rozpočtovej dokumentácie:
 1. rozpočty stavieb sú vypracované softwérom CENKROS PLUS
 2. cena za služby na základe nami vypracovanej cenovej ponuky
 3. tlačená forma, doručená (poštou, osobne)
 4. elektronická forma (súbor vo formáte XLS)

 

stránku vytvoril: FG ATELIÉR Trnava tvorba web stránok www.fgatelier.sk  

NAJ.sk